Ik zoek specialisten voor mijn team. Ben jij degene die ik zoek?

Werk met mij

 

Belangrijk

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
September 2020

Astrid Damen – Zakelijke Dienstverlening
h.o.d.n. Astrid Damen / Website Meisje / Social Media Meisje
KvK: 55719430
Laan van KVL 56
5061 PE Oisterwijk
+31(0)6 – 50 62 24 30
astrid@astriddamen.com

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Astrid Damen: Astrid Damen/Website Meisje/Social Media Meisje, opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Astrid Damen.
Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
Opdracht: de dienst en/of het product dat door Astrid Damen geleverd zal worden.
Klant: de persoon of personen waarmee Astrid Damen een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Astrid Damen en Klant.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door Astrid Damen een van haar diensten uitvoert, waaronder het schieten van een video, een cursus, of een training.

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Astrid Damen en Klant.
Als Klant voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door Astrid Damen uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbod
Astrid Damen doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, of schriftelijk, waaronder per e-mail, aan Klant te melden.
Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. Astrid Damen zal Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding
Klant dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.
Wanneer Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat Astrid Damen werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.
Astrid Damen behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Astrid Damen onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen. Astrid Damen kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Uitvoering van de opdracht
Astrid Damen vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.
Astrid Damen spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Astrid Damen de belangen van Klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
Astrid Damen mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt Astrid Damen op als tussenpersoon en aanspreekpunt. Astrid Damen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.
Astrid Damen hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Astrid Damen kan met Klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Klant. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Klant. Astrid Damen houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.

Verplichtingen Klant
Klant verplicht zich om de omstandigheden voor Astrid Damen zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van Astrid Damen.
Tenzij anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Klant. Klant zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan Astrid Damen aanleveren.
Wanneer Klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.
Astrid Damen is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
Wanneer Klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Astrid Damen het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Adviesgesprek en inspiratiesessie
Astrid Damen voert, indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspiratiesessies, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.
In dergelijke gesprekken en sessies geeft Astrid Damen feedback op de social media van Klant en heeft Klant de mogelijkheid om vragen te stellen. Astrid Damen kan, waar mogelijk en gewenst, Klant van advies voorzien.
De adviesgesprekken of inspiratiesessies kunnen zowel online, via videochat, als offline plaatsvinden. Partijen komen dit onderling nader overeen.
Adviezen opgesteld door Astrid Damen, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

Contentstrategieën
De contentstrategie stelt Astrid Damen in samenwerking met Klant op.
Astrid Damen zal, voordat zij start aan de contentstrategie en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met Klant.
Astrid Damen zal vervolgens de huidige situatie van Klant op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan Klant leveren middels een presentatie. Klant kan en mag vervolgens zelf met het strategieplan aan de slag.
Indien overeengekomen, kan het het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Astrid Damen, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
Bij contentstrategie zal Astrid Damen geen daadwerkelijke content voor gebruik door Klant meeleveren, tenzij anders overeengekomen.
Strategieën opgesteld door Astrid Damen, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien Astrid Damen dergelijke strategieën voor Klant gaat uitvoeren.

Social mediabeheer
Astrid Damen biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een huisstijl en content ten behoeve van de social media van Klant.
Astrid Damen meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten.
Op haar website geeft Astrid Damen vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Klant, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door Astrid Damen is deels afhankelijk van de mate van inzet door Klant.
Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor onbeperkte tijd. Het social mediabeheer kan maandelijks door Klant worden opgezegd voor de 21e dag van de voorgaande kalendermaand.
Uiterlijk voor de 21e dag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin Astrid Damen werkzaamheden gaat verrichten, dient Klant alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan Astrid Damen aangeleverd te hebben.
Astrid Damen ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Klant zelf.
In de laatste week van de kalendermaand levert Astrid Damen een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Klant.
Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die Astrid Damen zal verwerken.
Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat Astrid Damen geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

Content aangeleverd door Klant
Astrid Damen is niet aansprakelijk voor fouten in de door Klant aangeleverde input, content en informatie. Astrid Damen biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.
Klant vrijwaart Astrid Damen voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Klant aangeleverde content, input en informatie.
Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
Astrid Damen heeft het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van Astrid Damen:
discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
illegale activiteiten bevordert of pleegt;
kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
op enig andere wijze door Astrid Damen indiscreet of incorrect wordt bevonden.

Video
Wanneer Klant en Astrid Damen overeenkomen dat zij een video zal schieten voor Klant, komen ze daarbij tevens een uitvoerdatum overeen.
In het geval dat Klant het schieten van de video eerder annuleert dan zeven werkdagen voor de overeengekomen uitvoerdatum, brengt Astrid Damen geen kosten in rekening.
Indien Klant het schieten van de video later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Astrid Damen 50% van het overeengekomen bedrag voor het schieten van de video in rekening.
Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met Astrid Damen de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Astrid Damen geen kosten in rekening.
Indien Klant het schieten van de video wil verplaatsen en dit later aan Astrid Damen verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Astrid Damen 50% van het overeengekomen bedrag voor het opnemen van de video in rekening.
Astrid Damen levert de video op de wijze en in het formaat zoals overeengekomen, door middel van een online downloadlink.
Nabewerking en editing van de video gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Astrid Damen.
Klant mag binnen drie werkdagen na ontvangst van de video wijzigingen laten aanbrengen, die Astrid Damen zal verwerken.
Maximaal één wijzigingsronde is gratis. Extra wijzigingsrondes of ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Astrid Damen en tegen betaling van een extra vergoeding.
Indien Astrid Damen niet van Klant binnen drie werkdagen een reactie op de opzet van de video heeft ontvangen, wordt de bestaande versie als akkoord door Klant beschouwd.
Klant kan wijzigingen verzoeken op een later moment dan drie werkdagen na ontvangst van de eerste opzet van de video. In dat geval zijn de wijzigingen slechts mogelijk in overleg met Astrid Damen en tegen betaling van een extra vergoeding.
Uiterlijk één jaar na levering van de eindversie van de video aan Klant verwijdert Astrid Damen al het beeldmateriaal van haar eigen servers en apparaten.

Website – ontwikkeling en onderhoud
Astrid Damen zal bij het bouwen van een website Klant adviseren over de beste invulling van de website, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Klant blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
Astrid Damen bouwt de website in principe in opensourcesoftware en installeert daarbij de benodigde plug-ins.
Klant en Astrid Damen komen nadere data overeen voor een intakegesprek en de levering van een eerste opzet van de website.
Na levering van de eerste opzet van de website mag Klant binnen 5 werkdagen wijzigingen laten aanbrengen en feedback geven, die Astrid Damen zal verwerken.
Astrid Damen levert een eindversie van de website binnen 10 werkdagen na verzending van de eerste opzet.
Indien Klant wenst dat er content en andere informatie op de website geplaatst wordt, dient Klant deze tijdig, uiterlijk voor levering van de eindversie, aan Astrid Damen aan te leveren.
Op door Klant ten behoeve van de website aangeleverde content, is artikel 10 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
Onderhoud door Astrid Damen omvat tevens het updaten van de door Astrid Damen geïnstalleerde plug-ins.
Fouten in de website ontstaan door wijzigingen aan de plug-ins of de website door Klant, komen voor eigen rekening en risico van Klant.
Klant vrijwaart Astrid Damen voor enige aansprakelijkheid omtrent de website en hetgeen op de website is geplaatst.

Website – domeinnaam, hosting en storing
Op haar website vermeldt Astrid Damen vooraf duidelijk welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor hosting en onderhoud van een website vallen.
Klant kan een domeinnaam laten registreren door Astrid Damen, die zal optreden als registrar. Klant is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder en verantwoordelijk voor de domeinnaam en de website, tenzij anders overeengekomen.
Klant dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.
Klant kan Astrid Damen verzoeken de registratie van de domeinnaam over te dragen aan een andere registrar. In dat geval is Astrid Damen gerechtigd hiervoor een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.
Klant vrijwaart Astrid Damen voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.
Met betrekking tot up- en downtime en hosting van de website, zijn de algemene voorwaarden en SLA van TransIP, Neostrada of WPMUDEV van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst.
Astrid Damen kan geen garanties geven met betrekking tot uptime en de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud. Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van zijn gegevens.
In geval dat er complicaties zijn in de werking van de website of de website (tijdelijk) onbereikbaar is, kan Klant dit melden aan Astrid Damen. Astrid Damen zal zich inzetten om binnen 12 uur na melding tot een oplossing te komen.

Cursussen
Een cursus omvat een dagtraining en vindt offline plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.
De betaling voor de cursus dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door Klant voldaan te zijn.
Cursussen kunnen tot 14 dagen voor de uitvoerdatum, door Astrid Damen van plaats en datum gewijzigd worden. Dit is onder andere het geval wanneer minder dan vier deelnemers zich hebben ingeschreven voor de cursus. Klant kan in dat geval gratis annuleren tot drie dagen voorafgaand aan de nieuwe cursusdatum.
Indien door Astrid Damen wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door Astrid Damen dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. Astrid Damen zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken.
Indien Klant zijn deelname aan de cursus later annuleert dan drie werkdagen voor de uitvoerdatum brengt Astrid Damen het gehele bedrag voor de cursus in rekening. Klant heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde.
De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de cursus zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van Astrid Damen.

Inhouse training
In geval van een training of cursus die op kantoor Klant of op een door Klant bepaalde locatie plaatsvindt (hierna: de “inhouse training”), komen partijen de uitvoerdatum en locatie samen nader overeen.
Klant kan tot drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met Astrid Damen de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Astrid Damen geen kosten in rekening.
Wanneer Klant de inhouse training later annuleert dan zeven werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, dan brengt Astrid Damen 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.
Indien Klant de datum van de training wil verplaatsen, en dit later aan Astrid Damen verzoekt dan drie werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Astrid Damen 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening.
Indien de locatie van de training door Klant gewijzigd wordt, kan Astrid Damen haar vergoeding daarop aanpassen.
Indien door Astrid Damen wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de training op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal door Astrid Damen dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan Klant. Astrid Damen zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie met Klant afspreken.

Online trainingen
Voorafgaand aan een online training organiseert Astrid Damen voor de deelnemers een offline kick-off bijeenkomst.
Na afloop van de kick-off bijeenkomst worden de afzonderlijke online modules van de training periodiek ontsloten voor de deelnemers.
De betaling voor de online training dient voorafgaand aan de kick-off bijeenkomst door Klant voldaan te zijn, via de webwinkel van Astrid Damen.
Overige klachten of reclames over de online training dienen ook uiterlijk binnen 14 dagen na de kick-off bijeenkomst aan Astrid Damen gemeld te worden, zodat Astrid Damen nog aanpassingen kan doen of de deelname kan stopzetten.
Indien de deelname binnen 14 dagen na de kick-off bijeenkomst eindigt, heeft de deelnemer recht op 70% van het betaalde bedrag voor de gehele training retour. Klant heeft na de termijn van 14 dagen na de kick-off bijeenkomst geen recht meer op retour van het reeds betaalde of andere kortingen of restitutie.
De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de online training zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van Astrid Damen.

Vergoeding
Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Astrid Damen gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Astrid Damen een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van Astrid Damen gerekend.
Als aannemelijk is dat Astrid Damen hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Astrid Damen dit doorberekenen aan Klant.
Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Klant.
Alle door Astrid Damen genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden
Astrid Damen stuurt voor het door Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.
Wanneer Klant direct een dienst of product afneemt via de webwinkel van Astrid Damen, kan betaling ook vooraf plaatsvinden via de webwinkel.
Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van Astrid Damen. Klant heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
Astrid Damen kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Astrid Damen maandelijks factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Astrid Damen is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-.

Ontbinding en opschorting
Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Astrid Damen de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Astrid Damen zal Klant hiervan eerst op de hoogte stellen.
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Astrid Damen is mogelijk en zal schriftelijk gebeuren binnen de opzegtermijn van één kalendermaand.
Indien Klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Astrid Damen gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Wanneer Astrid Damen ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal Astrid Damen de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
Astrid Damen is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van Klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop Astrid Damen namens Klant content plaatst. Als Klant door een doen of nalaten van Klant wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan Astrid Damen ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is Astrid Damen geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Klant.
Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

Intellectueel eigendomsrecht
Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door Astrid Damen ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij Astrid Damen.
Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Astrid Damen ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Astrid Damen.
Astrid Damen verleent aan Klant licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag Klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van Astrid Damen niet elders gepubliceerd worden.
Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.
Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van Astrid Damen vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.
Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van Klant te vervallen.
Klant dient de persoonlijkheidsrechten van Astrid Damen, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Aansprakelijkheid
Astrid Damen kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
De aansprakelijkheid van Astrid Damen overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Astrid Damen gedekt wordt. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van Astrid Damen nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Astrid Damen gedekt wordt.
Astrid Damen biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
Astrid Damen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Astrid Damen is uitgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Astrid Damen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
Astrid Damen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Astrid Damen.
Astrid Damen heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken.
Klant vrijwaart Astrid Damen tegen en stelt Astrid Damen schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Klant worden openbaar gemaakt. Klant vrijwaart Astrid Damen van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.
Na levering van digitale bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Astrid Damen niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Astrid Damen.

Klachten
Klachten over werkzaamheden van Astrid Damen en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Astrid Damen te worden gemeld.
Astrid Damen zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Klant te bereiken.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

Overige bepalingen
Astrid Damen mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Astrid Damen aan Klant medegedeeld.
Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Astrid Damen en Klant is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.